Кевин АЙМОЗ (Kevin Aymoz)
http://skating-ritmica.forumfree.it/?t=71317473

Ãëàâíàÿ»» Ôèãóðèñòû»»
 
Дата рождения 01.08.1997
СтранаФранция
Город рожденияЭшироль
Рост160 см.
Вес 
Окончание карьеры 
Описание 
 

Тренер: Джон Зиммерман, Сильвия Фонтана
Хореограф: Сильвия Фонтана, Джон Зиммерман
Достижения: Чемпион Франции 2017, 2019-2020

Âûñòóïëåíèÿ:

ÑîðåâíîâàíèåÌåñòî
 

»»
6
 

»»
4
 

»»
1
 

»»
5
 

»»
3
 

»»
1
 

»»
3
 

»»
8
 

»»
5
 

»»
2
 

»»
4
 

»»
3
 

»»
7
 

»»
12
 

»»
9
 

»»
4
 

»»
6
 

»»
1
 

»»
10
 

»»
1
 
Кор. т.-37.48 (13)   пр. т.-62.73 (18)   199.47     п.-33.78           п.-66.48 -1     с.-71.26           с.-128.21        15 м.

»»
15
 

»»
7
 

»»
1
 

»»
10
 

»»
2
 

»»
5
 

»»
1
 

»»
7
 

»»
5
 

»»
1
 
Кор. пр. т.-46.98 (4) пр.т.-74.40 (4)  246.34        п.-41.04       п.-84.92 -1        с.-88.02       с.-158.32     4 м.

»»
4
 
кор. т.-48.09 (7)   пр. т.-77.45 (12)   247.47     п.- 40.15          п.-82.78 -1     с.-88.24          с.-159.23      11 м.

»»
11
 

»»
2
 

»»
1
 

»»
3
 

»»
2
 

»»
3
 

»»
1
 
Кор. т.-25.19 (26)    26 м.   FNR     п.- 41.21 -2     с.-64.40

»»
26


 
Фигуристы и фигурное катание