Ãëàâíàÿ»» Ñîðåâíîâàíèÿ»»

Ðåçóëüòàòû
ìóæ÷èíû
æåíùèíû
2 ì. - Рейна ХАМУИ (Reyna Hamui) , Мексика
3 ì. - Хелери ХАЛВИН (Helery Halvin) , Эстония
5 ì. - Бирс АТАБЕЙ (Atabey Birce) , Турция
ïàðû
òàíöû
Фигуристы и фигурное катание