Ãëàâíàÿ»» Ñîðåâíîâàíèÿ»»

ЮН Чемпионат Китая 2008

Ðåçóëüòàòû
ìóæ÷èíû
2 ì. - Йи ВАНГ (Yi Wang) , Китай
4 ì. - Хань ЯНЬ (Han Yan) , Китай
æåíùèíû
1 ì. - Зиюн ЛИ (Zijun Li) , Китай
ïàðû
òàíöû
1 ì. - Шиюе ВАНГ è Ксиню ЛИУ (Shiyue WANG & Xinyu LIU ) , Китай
Фигуристы и фигурное катание