Ãëàâíàÿ»» Ñîðåâíîâàíèÿ»»

Ðåçóëüòàòû
ìóæ÷èíû
1 ì. - Сондр ОДДВОЛЛ БОЕ (Sondre Oddvoll Boe) , Норвегия
æåíùèíû
1 ì. - Камилла ГЙЕРСЕМ (Camilla Gjersem) , Норвегия
ïàðû
òàíöû
Фигуристы и фигурное катание