Ãëàâíàÿ»» Ñîðåâíîâàíèÿ»»

Ðåçóëüòàòû
ìóæ÷èíû
æåíùèíû
1 ì. - Ангелина КУЧВАЛЬСКА (Angelina Kuchvalska) , Латвия
2 ì. - Элизабет ЮБКАНЕ (Elizabete Jubkane) , Латвия
ïàðû
òàíöû
Фигуристы и фигурное катание