Ãëàâíàÿ»» Ñîðåâíîâàíèÿ»»

JGP Trofeo Rita Trapanese ок.2002

Ðåçóëüòàòû
ìóæ÷èíû
æåíùèíû
ïàðû
òàíöû
1 ì. - Алессия ОРЕЛЛИ è Андреа ВАТУРИ (Alessia Aureli & Andrea Vaturi ) , Италия
Фигуристы и фигурное катание