Ãëàâíàÿ»» Ñîðåâíîâàíèÿ»»

Ðåçóëüòàòû
ìóæ÷èíû
æåíùèíû
1 ì. - Анин РАБЕ (Anine Rabe) , Норвегия
4 ì. - Камилла ГЙЕРСЕМ (Camilla Gjersem) , Норвегия
5 ì. - Анн (Лин) ГЙЕРСЕМ (Anne Line Gjersem) , Норвегия
ïàðû
òàíöû
Фигуристы и фигурное катание