Ãëàâíàÿ»» Ñîðåâíîâàíèÿ»»

ЮН Grand Prix SNP ок.2007

Ðåçóëüòàòû
ìóæ÷èíû
æåíùèíû
2 ì. - Белинда ШОНБЕРГЕР (Belinda Schonberger) , Австрия
ïàðû
òàíöû
2 ì. - Эмез ЛАШЛО è Мате ФЕДЖЕС (Emese Laszlo & Mate Fejes ) , Венгрия
4 ì. - Никола ВИСНОВА è Лукаш СШОЛЛЕЙ (Nikola Visnova & Lukas Csolley ) , Словакия
Фигуристы и фигурное катание